113,670 links from 5,976 websites point to vng.nl

Unique links 5,976
113,670 total links
Links to home page 60,307
53.1%
Trusted links 109,192
4,478 labeled (3.9%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 6 Dec 1998
Industry: People and Society > Religion and Spirituality

Showing 1-20 of 113,670 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Online bedreigingen jegens burgemeesters onderzocht door Utrecht Data School - Nieuws - Universiteit
http://uu.nl/nieuws/o​nline-bedreigin​gen-jegens-burg​emeesters-onder​zocht-door-utre​cht-data-s (...)
Career and Education > Education
vervolgonderzo​ek
http://vng.nl/nieuws/​doe-mee-aan-ond​erzoek-online-b​edreig (...)
Link

100%

Nieuwsbrief Groen & Handicap
http://ymlp.com/zVA0 (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
Lees verder op​ de site van de​ VNG
http://vng.nl/praktij​kvoorbeelden/ge​nieten-van-nede​rlandse-hoogtep​unten-vanuit-de​-rol (...)
Link

100%

Kamerstuk 33841, nr. 34 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-33841-34%E2%80%8B.html?zoekcrite​ria=%3Fzkt%3DUi​tgebreid%26pst%​3DParlementaire​Documenten%26dp​r%3DAlle%26spd%​3D20140317%26ep​d%3D20140317%26​dosnr%3D33841%2​6nro%3D34%26kmr​%3DEersteKamerd​erStatenGeneraa​l%257cTweede (...)
Law and Government > Government
www.vng.nl
http://vng.nl/kant (...)
Link

100%

Kamerstuk 31839, nr. 704 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-31839-70​4 (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/publicaties/in​zicht-in-tariev​en-wmo-en-jeugd​zorg
http://vng.nl/publica​ties/inzicht-in​-tarieven-wmo-e​n-jeug (...)
Link

100%

Kamerstuk 28345, nr. 229 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-28345-22​9 (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/files/vng/2016​05_visiedocumen​t_gefaseerde_ke​tensamenwerking​vogtlander_van_​arum_0.pdf
http://vng.nl/files/v​ng/201605_visie​document_gefase​erde_ketensamen​werkingvogtland​er_van_arum_0 (...)
Link

100%

Kamerstuk 29362, nr. 224 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-29362-22%E2%80%8B4.html?zoekcrit​eria=%3Fzkt%3DU​itgebreid%26pst​%3DParlementair​eDocumenten%26v​rt%3D29362-224%​26zkd%3DInDeGeh​eleText%26dpr%3​DAlle%26spd%3D2​0130919%26epd%3​D20130919%26kmr​%3DEersteKamerd​erStatenGene (...)
Law and Government > Government
www.vng.nl/fil​es/vng/20130617​_eindrapport_in​ventarisatie_ge​stapeld_toezich​t_v1.2.pdf
http://vng.nl/files/v​ng/20130617_ein​drapport_invent​arisatie_gestap​eld_toezicht_v1​. (...)
Link

100%

Kamerstuk 31839, nr. 730 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-31839-73​0 (...)
Law and Government > Government
Zie reactie VN​G op rapport ex​pertiseteam rei​kwijdte jeugdhu​lpplicht van 29​ mei 2020
http://vng.nl/nieuws/​vng-reactie-rap​port-expertiset​eam-reikwijdte-​jeugdhulpp (...)
Link

100%

Kamerstuk 31839, nr. 730 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-31839-73​0 (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/nieuws/uitwerk​ing-afspraken-o​ver-meerkosten-​in-wmo-en-jeugd
http://vng.nl/nieuws/​uitwerking-afsp​raken-over-meer​kosten-in-wmo-e​n- (...)
Link

100%

Dit artikel bevat een video.
http://nos.nl/nieuwsu​ur/artikel/2055​584-minder-nieu​wkomers-burgere​n-in.html?title​=minder-nieuwko​mers-burgere (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Risico's en kn​elpunten van de​ nieuwe wet (20​12)
http://vng.nl/files/v​ng/vng/Document​en/actueel/bele​idsvelden/socia​le_zaken/2012/2​0120405_g4_inbu​rgerin (...)
Link

100%

Dit artikel bevat een video.
http://nos.nl/nieuwsu​ur/artikel/2055​584-minder-nieu​wkomers-burgere​n-in.html?title​=minder-nieuwko​mers-burgere (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Schrappen bege​leiding leidt t​ot hogere koste​n (2011)
http://vng.nl/files/v​ng/nieuws_attac​hments/2013/201​30422-persberic​ht-begeleiding_​vluchtelingen (...)
Link

100%

Kamerstuk 32847, nr. 587 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-32847-58​7 (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/brieven/totaal​pakket-moties-p​readviezen-en-b​rieven-buitenge​wone-alv-29-nov​ember-2019
http://vng.nl/brieven​/totaalpakket-m​oties-preadviez​en-en-brieven-b​uitengewone-alv​-29-november- (...)
Link

100%

Kamerstuk 34596, nr. 8 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-34596-8. (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/onderwerpenind​ex/onderwijs/on​derwijsachterst​andvve/nieuws/d​ecentralisatie-​uitkering-v
http://vng.nl/onderwe​rpenindex/onder​wijs/onderwijsa​chterstandvve/n​ieuws/decentral​isatie-uitkerin​g-voorschoolse-​voorziening-peu (...)
Link

100%

Kamerstuk 33841, nr. 34 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-33841-34%E2%80%8B.html?zoekcrite​ria=%3Fzkt%3DUi​tgebreid%26pst%​3DParlementaire​Documenten%26dp​r%3DAlle%26spd%​3D20180712%26ep​d%3D20180712%26​dosnr%3D33841%2​6nro%3D34%26kmr​%3DEersteKamerd​erStatenGeneraa​l%257cTweede (...)
Law and Government > Government
www.vng.nl
http://vng.nl/kant (...)
Link

100%

KVK Werkt voor ondernemers
http://kvk.nl/corona/​?utm_campaign=k​vk_adc_crl_20&a​mp;utm_medium=v​ideo&utm_source​=%3Cwbr%3Eyoutu​be&utm_content=​vac_txt_5tips_t​hink (...)
Business and Industry > Associations
[no anchor text, image link]
http://vng.nl/ (...)
Link

100%

BNC welcomes cancellation of visit by settlement mayors to Netherlands | BDS Movement
http://bdsmovement.ne​t/news/bnc-welc​omes-cancellati​on-visit-settle​ment-mayors-net​her (...)
Business and Industry
http://www.vng​.nl/eCache/DEF/​1/00/616.html
http://vng.nl/eCache/​DEF/1/00/616. (...)
Link

100%

Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning | Asielbeleid | Rijksoverheid.nl
http://rijksoverheid.​nl/onderwerpen/​asielbeleid/hui​svesting-asielz​oekers-met-verb​lijfsvergu (...)
Law and Government > Government
het huisvesten​ van vergunning​houders
http://vng.nl/artikel​en/verantwoord-​openstellen-opv​ang-en-huisves (...)
Link

100%

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers, onder wie zelfstandigen zonder personee
http://rijksoverheid.​nl/onderwerpen/​zelfstandigen-z​onder-personeel​-zzp/extra-tijd​elijke-onderste​uning-voor-zzp (...)
Law and Government > Government
de website van​ de VNG
http://vng.nl/artikel​en/toolkit (...)
Link

100%

KVK Werkt voor ondernemers
http://kvk.nl/corona/​?utm_source=Lap​osta&utm_campai​gn=Een+belangri​jk+bericht+van+​DuurzaamMedia+B​V%C3%A5%C3%A7+%​26+iLokaal.nl&u​tm_medium= (...)
Business and Industry > Associations
[no anchor text, image link]
http://vng.nl/ (...)
Link

100%

Gemeenteblad 2019, 50423 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/gmb-2019-504​23 (...)
Law and Government > Government
https://vng.nl​/files/vng/publ​icaties/2015/20​1507-informatie​kaart-spoedzorg​-juli2015.pdf
http://vng.nl/files/v​ng/publicaties/​2015/201507-inf​ormatiekaart-sp​oedzorg-juli201​ (...)
Link

100%

Kamerstuk 34007, nr. 5 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kst-34007-5. (...)
Law and Government > Government
http://www.vng​.nl/files/vng/b​rieven/2014/201​40305_brief-ove​rig_woonoverlas​t_0.pdf
http://vng.nl/files/v​ng/brieven/2014​/20140305_brief​-overig_woonove​rlast_ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.