640,048 links from 11,969 websites point to tuoitre.vn

Unique links 11,969
640,048 total links
Links to home page 198,130
31.0%
Trusted links 518,559
121,489 labeled (19.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on:

Showing 1-20 of 640,048 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Người mẹ sát hại con trai 3 tuổi rồi tự tử bất thành
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/nguoi-me-sa​t-hai-con-trai-​3-tuoi-roi-tu-t​u-bat-thanh- (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/ngu​oi-me-sat-hai-c​on-trai-3-tuoi-​roi-tu-tu-bat-t​hanh-2020040114​454922 (...)
Link

100%

Chính thức tuyên 6 án tử hình vụ cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/chinh-thuc-​tuyen-6-an-tu-h​inh-vu-cuong-bu​c-sat-hai-nu-si​nh-giao-ga (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/chi​nh-thuc-tuyen-6​-an-tu-hinh-vu-​cuong-buc-sat-h​ai-nu-sinh-giao​-ga-20191229071​74659 (...)
Link

100%

Nhóm cướp giật xịt hơi cay tấn công người đi đường để tẩu thoát
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/nhom-cuop-g​iat-xit-hoi-cay​-tan-cong-nguoi​-di-duong-de-ta​u-thoat (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/nho​m-cuop-giat-xit​-hoi-cay-tan-co​ng-nguoi-di-duo​ng-de-tau-thoat​-20200218150928​35 (...)
Link

100%

Bạn gái nói thích xe Exciter, thiếu niên đi giết tài xế Grab
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/ban-gai-noi​-thich-xe-excit​er-thieu-nien-d​i-giet-tai-xe-g​rab (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/ban​-gai-noi-thich-​xe-exciter-thie​u-nien-di-giet-​tai-xe-grab-201​909231548085 (...)
Link

100%

Công ty 'tín dụng đen' ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/cong-ty-tin​-dung-den-o-qua​n-1-co-chi-nhan​h-o-63-tinh-tha​nh-pho (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/con​g-ty-tin-dung-d​en-o-quan-1-co-​chi-nhanh-o-63-​tinh-thanh-pho-​202002181909101​7 (...)
Link

100%

Nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Hóc Môn
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/no-sung-cuo​p-tiem-vang-tao​-ton-o-hoc-mon- (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/no-​sung-cuop-tiem-​vang-tao-ton-o-​hoc-mon-2019111​516551829 (...)
Link

100%

TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/tphcm-xu-ph​at-gan-2500-tru​ong-hop-khong-d​eo-khau-trang- (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/tph​cm-xu-phat-gan-​2500-truong-hop​-khong-deo-khau​-trang-20200409​15393805 (...)
Link

100%

Một cú bấm vô link lạ hoắc, mất toi 75 triệu
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/mot-cu-bam-​vo-link-la-hoac​-mat-toi-75-tri​eu (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/mot​-cu-bam-vo-link​-la-hoac-mat-to​i-75-trieu-2020​052912100401 (...)
Link

100%

Bắt được 2 kẻ chém đứt cánh tay bảo vệ chỉ vì bị nhắc chuyện đậu xe
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/bat-duoc-2-​ke-chem-dut-can​h-tay-bao-ve-ch​i-vi-bi-nhac-ch​uyen-dau-xe- (...)
News and Media
Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/bat​-duoc-2-ke-chem​-dut-canh-tay-b​ao-ve-chi-vi-bi​-nhac-chuyen-da​u-xe-2019062416​520101 (...)
Link

100%

Good news stories from Vietnam's second wave – involving dragon fruit burgers and mask ATMs
http://theconversatio​n.com/good-news%E2%80%8B-stories-from-v%E2%80%8Bietnams-second-%E2%80%8Bwave-involving-%E2%80%8Bdragon-fruit-bu%E2%80%8Brgers-and-mask-%E2%80%8Batms-145940?utm​_medium=email&u​tm_campaign=Lat​est+from+The+Co​nversation+for+​September+18+20​20+-+1735216783​&utm_content=La​test+from+Th (...)
News and Media news
public univers​ity in Saigon
http://tuoitre.vn/rob​ot-khu-khuan-cu​a-dh-ton-duc-th​ang-vao-viec-ta​i-khu-cach-ly-2​020041321485083​ (...)
Link

100%

Cô gái cướp ngân hàng từng nhiều lần thi gameshow
http://linkhay.com/li​nk/3996736/co-g​ai-cuop-ngan-ha​ng-tung-nhieu-l​an-thi-gam (...)
Internet and Telecom > Social Network
tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/ (...)
Link

100%

Cường và Nhớ, chỉ cần đảng thấy ổn là… ổn!
http://voatiengviet.c​om/a/luong-cong​-nho-bui-van-cu​ong-pham-dinh-q​uy/5609208 (...)
News and Media
https://tuoitr​e.vn/tuyen-tu-h​inh-cuu-giam-do​c-chi-nhanh-nga​n-hang-oceanban​k-hai-phong-202​00904121416
http://tuoitre.vn/tuy​en-tu-hinh-cuu-​giam-doc-chi-nh​anh-ngan-hang-o​ceanbank-hai-ph​ong-20200904121​4169 (...)
Link

100%

Vụ 39 người Việt chết ở Anh: 4 bị cáo lãnh án tù giam
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/vu-39-nguoi​-viet-chet-o-an​h-4-bi-cao-lanh​-an-tu-giam- (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/vu-​39-nguoi-viet-c​het-o-anh-4-bi-​cao-lanh-an-tu-​giam-2020091418​454173 (...)
Link

100%

Cường và Nhớ, chỉ cần đảng thấy ổn là… ổn!
http://voatiengviet.c​om/a/luong-cong​-nho-bui-van-cu​ong-pham-dinh-q​uy/5609208 (...)
News and Media
https://tuoitr​e.vn/cong-an-ti​nh-dak-lak-tra-​loi-vu-lam-viec​-voi-giang-vien​-dh-ton-duc-tha​ng-20200928
http://tuoitre.vn/con​g-an-tinh-dak-l​ak-tra-loi-vu-l​am-viec-voi-gia​ng-vien-dh-ton-​duc-thang-20200​928165311595 (...)
Link

100%

Sẽ thi tốt nghiệp THPT 2020 phù hợp tình hình thực tế
http://thuvienphaplua​t.vn/tintuc/vn/​thoi-su-phap-lu​at/thoi-su/2848​5/se-thi-tot-ng​hiep-thpt-2020-​phu-hop-tinh-hi​nh-th (...)
News and Media
Theo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/se-​thi-tot-nghiep-​thpt-2020-phu-h​op-tinh-hinh-th​uc-te-202004210​9411296 (...)
Link

100%

Bài giảng khiến giáo viên Pháp bị chặt đầu - VnExpress
http://linkhay.com/li​nk/4013558/bai-​giang-khien-gia​o-vien-phap-bi-​chat-dau-vnexp (...)
Internet and Telecom > Social Network
tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/ (...)
Link

100%

Nữ nhân viên 15 tuổi bị khách hiếp dâm tại quán karaoke
http://thuvienphaplua​t.vn/banan/tin-​tuc/nu-nhan-vie​n-15-tuoi-bi-kh​ach-hiep-dam-ta​i-quan-karaoke- (...)
News and Media
Báo Tuổi trẻ
http://tuoitre.vn/nu-​nhan-vien-15-tu​oi-bi-khach-hie​p-dam-tai-quan-​karaoke-2020091​417200605 (...)
Link

100%

Thông tin Chính phủ - 🌊 Để giảm thiếu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra lũ lụt | Face [...]
http://linkhay.com/li​nk/4013497/thon​g-tin-chinh-phu​-de-giam-thieu-​toi-da-thiet-ha​i-ve-nguoi-va-t​ai-san-khi-xay-​ra-lu-lut-face (...)
Internet and Telecom > Social Network
tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/ (...)
Link

100%

icon-arrow-line-up
webtretho.com/​redirect?p=http​://tuoitre.vn/C​hinh-tri-Xa-hoi​/484968/TPHCM-c​o-them-nhieu-du​ong-mot-chieu. (...)
News and Media
Tới trang đích
http://tuoitre.vn/Chi​nh-tri-Xa-hoi/4​84968/TPHCM-co-​them-nhieu-duon​g-mot-chieu. (...) Nofollow UGC Sponsored
Link

100%

Good news stories from Vietnam's second wave – involving dragon fruit burgers and mask ATMs
http://theconversatio​n.com/good-news%E2%80%8B-stories-from-v%E2%80%8Bietnams-second-%E2%80%8Bwave-involving-%E2%80%8Bdragon-fruit-bu%E2%80%8Brgers-and-mask-%E2%80%8Batms-145940?utm​_medium=email&u​tm_campaign=Lat​est+from+The+Co​nversation+for+​September+18+20​20+-+1735216783​&utm_content=La​test+from+Th (...)
News and Media news
a military hos​pital in Saigon
http://tuoitre.vn/nhi​eu-sang-kien-hu​u-ich-mua-covid​-19-robot-khu-k​huan-phong-cach​-ly-20200410082​05734 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.