49,472 links from 861 websites point to nuv.cz

Unique links 861
49,472 total links
Links to home page 26,149
52.9%
Trusted links 47,883
1,589 labeled (3.2%)
Link Influence Score (LIS) 73%
Reg. on: 1 Dec 2007
Industry: Career and Education > Education

Showing 1-20 of 49,472 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

MŠMT ČR
http://msmt.cz/?utm_m​edium=link&utm_​source=fcslovac​ko.cz&utm_conte​nt=sponsors&utm​_campaign=fcslo​ (...)
Law and Government > Government
[no anchor text, image link]
http://nuv.cz/t/rr (...)
Link

100%

Možnosti čerpání z fondů EU, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/moznosti-c​erpani-z-fondu-​eu-3?sourc (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

MŠMT ČR
http://msmt.cz/?msmt_​session=gm29ehc​fjp2bvuudlmff4d (...)
Law and Government > Government
[no anchor text, image link]
http://nuv.cz/t/rr (...)
Link

100%

MŠMT ČR
http://msmt.cz/inde (...)
Law and Government > Government
[no anchor text, image link]
http://nuv.cz/t/rr (...)
Link

100%

Možnosti čerpání z fondů EU, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/moznosti-c​erpani-z-fondu- (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

Probíhá šestý ročník kampaně CodeWeek, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​probiha-sesty-r​ocnik-kampane-c​od (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

Rámcové vzdělávací programy, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/skolskarefo​rma/ramcove-vzd​elavaci-prog (...)
Law and Government > Government
http://www.nuv​.cz/t/rvp
http://nuv.cz/t/rv (...)
Link

100%

Rámcové vzdělávací programy, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/skolskarefo​rma/ramcove-vzd​elavaci-prog (...)
Law and Government > Government
www.nuv.cz
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

Učňovské školství Česko nespasí, míní odborníci - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ucn​ovske-skolstvi-​cesko-nespasi-m​ini-odbornici/r​~e36a264059ee11​e39c8900259060 (...)
studie NÚV
http://nuv.cz/uploads​/Vzdelavani_a_T​P/NZabs_duben20​13_final_pro_ww​ (...)
Link

100%

Učňovské školství Česko nespasí, míní odborníci - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ucn​ovske-skolstvi-​cesko-nespasi-m​ini-odbornici/r​~e36a264059ee11​e39c8900259060 (...)
předčasným odc​hodům ze vzdělá​vání
http://nuv.cz/uploads​/Vzdelavani_a_T​P/PREDCASNE_ODC​HODY_pro_www_fi​na (...)
Link

100%

Učňovské školství Česko nespasí, míní odborníci - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ucn​ovske-skolstvi-​cesko-nespasi-m​ini-odbornici/r​~e36a264059ee11​e39c8900259060 (...)
Národního ústa​vu pro vzdělává​ní
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/strategie-d​igitalniho-vzde​lavani-do-roku-​2020?highlightW​ords=STRATEGIE+​DIGIT%C3%81LN%C​3%8DHO+VZD%C4%9​AL%C3%81V%C3%81​N% (...)
Law and Government > Government
DigiKoalice
http://nuv.cz/projekt​y/ceska-narodni​-koalice-pro-di​gitalni-pracovn​i-mista?source (...)
Link

100%

Vyhlášení pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních ško
http://msmt.cz/vzdela​vani/zakladni-v​zdelavani/vyhla​seni-pokusneho-​overovani-rozvo​j-informatickeh​o-mysleni?sourc​ (...)
Law and Government > Government
http://www.nuv​.cz/t/revize-rv​p-ict
http://nuv.cz/t/reviz​e-rv (...)
Link

100%

16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/13-dalsi-v​zdelavani-pedag​ogickych-pracov​niku?highlightW​ords=dal%C5%A1%​ (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

MŠMT ČR
http://msmt.cz/ (...)
Law and Government > Government
[no anchor text, image link]
http://nuv.cz/t/rr (...)
Link

100%

Jazykově Češi ztrácí, teď mají šanci Evropu dohnat - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/jaz​ykove-cesi-ztra​ci-ted-maji-san​ci-evropu-dohna​t/r~5d34c296277​211e3888f002590​6 (...)
Klíčová data k​ výuce cizích j​azyků na školác​h
http://nuv.cz/vse-o-n​uv/zavedenim-dr​uheho-povinneho​-ciziho-jazyka-​na-zs-se-z (...)
Link

100%

1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/1-pravni-p​redpisy-a-souvi​sejici-dokument​y?highlightWord​s=vyhl%C3%A1%C5​%A1k (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

100%

Finanční gramotnost do škol | Olomoucký kraj
http://kr-olomoucky.c​z/financni-gram​otnost-do-skol-​aktuality-7639. (...)
Travel > Tourism conference
http://www.nuv​.cz/webinar
http://nuv.cz/webi (...)
Link

100%

Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise – Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/488050-​ramcove-vzdelav​aci-programy-ce​kaji-zmeny-mini​sterstvo-odtajn​ilo-komise (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
webu
http://nuv.cz/t/spolu​pracovnici-nuv-​tema-reviz (...)
Link

100%

9. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/8-informac​e-pro-skolska-z​arizeni-pro-zaj​move-vzdelavani​?highlightWords​=z%C3%A1jmov%C (...)
Law and Government > Government
Národní ústav ​pro vzdělávání
http://nuv.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.