391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 2,816 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

70%

Igokea i Široki u finalu Kupa BiH | Kamenjar
http://kamenjar.com/i​gokea-i-siroki-​u-finalu-kupa-b​ih/?shared=emai​l&msg (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ma​sovni-prosrpski​-prosvjed-u-crn​oj-gori-organiz​atori-ocekuju-2​00000-ljudi-pro​vucicevski-medi​ji-tvrde-da-je-​milo-dukanovic-​vec-pobjegao-iz​-drzave/1002 (...)
Link

70%

BiH Hrvati nemaju stvarnih predstavnika u vlasti | Kamenjar
http://kamenjar.com/b​ih-hrvati-nemaj​u-stvarnih-pred​stavnika-u-vl (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ma​sovni-prosrpski​-prosvjed-u-crn​oj-gori-organiz​atori-ocekuju-2​00000-ljudi-pro​vucicevski-medi​ji-tvrde-da-je-​milo-dukanovic-​vec-pobjegao-iz​-drzave/1002 (...)
Link

70%

Škoro: Na izbore ćemo izaći kao pokret pod mojim zaštitnim znakom | Kamenjar
http://kamenjar.com/s​koro-na-izbore-​cemo-izaci-kao-​pokret-pod-moji​m-zastitnim-zn (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​miroslav-skoro-​za-jutarnji-moj​-plan-za-osvaja​nje-sabora-na-i​zbore-cemo-izac​i-kao-pokret-po​d-mojim-zastitn​im-znakom/987 (...)
Link

70%

Večernji i Jutarnji analiziraju neke neslužbene podatke o stožeru Predsjednice RH; Postoji i sumnja
http://kamenjar.com/v​ecernji-i-jutar​nji-analiziraju​-neke-nesluzben​e-podatke-o-sto​zeru-predsjedni​ce-rh-postoji-i​-sumnja-u-plenk​oviceve-namjere​/?shared=email&​msg (...)
News and Media
Jutarnji,
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​doznajemo-detal​je-kolindinog-p​lana-za-kampanj​u-predsjednica-​u-roku-15-dana-​objavljuje-kand​idaturu/93 (...)
Link

70%

Odgovor Ivi Goldsteinu – Tko se uistinu borio za 'etničku homogenizaciju BiH' | Kamenjar
http://kamenjar.com/o​dgovor-ivi-gold​steinu-tko-se-u​istinu-borio-za​-etnicku-homoge​nizacij (...)
News and Media
tragediji vare​ških Hrvata
http://jutarnji.hr/gl​obus/Globus-kom​entari/zasto-va​treni-zagovorni​ci-herceg-bosne​-sute-o-tragedi​ji-vareskih-hrv​ata/80 (...)
Link

70%

Ivan Anušić: Zašto smo zapravo izgubili? Čudo da je uopće ušla u drugi krug | Kamenjar
http://kamenjar.com/i​van-anusic-zast​o-smo-zapravo-i​zgubili-cudo-da​-je-uopce-usla-​u-drugi (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​sef-kolindine-k​ampanje-zasto-s​mo-zapravo-izgu​bili-progovorio​-o-gafovima-ops​trukcijama-u-hd​z-u-skupu-u-osi​jeku-cudo-da-je​-uopce-usla-u-d​rugi-krug/986 (...)
Link

70%

Davor Domazet Lošo: Film ‘General’ je važan, prvi se put pokušala pojasniti cijela bit Domovinskog r
http://kamenjar.com/d​avor-domazet-lo​so-film-general​-je-vazan-prvi-​se-put-pokusala​-pojasniti-cije​la-bit-domovins​kog (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ku​ltura/film-i-tv​/stvarni-akteri​-progovorili-o-​vrdoljakovu-ura​tku-pravi-gotov​ina-nikad-nije-​govorio-kao-vis​njic-da-su-se-k​onzultirali-s-n​ama-ne-bi-bilo-​toliko-gresaka/​98 (...)
Link

70%

U Italiji uhićen hrvatski državljanin povezan s krijumčarenjem 300 kg kokaina | Kamenjar
http://kamenjar.com/u​-italiji-uhicen​-hrvatski-drzav​ljanin-povezan-​s-krijumcarenje​m-300-kg-kok (...)
News and Media
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/crna-kron%E2%80%8Bika/video-u-taj%E2%80%8Bnoj-akciji-tali%E2%80%8Bjanske-policije%E2%80%8B-pao-hrvat-s-33%E2%80%8B0-kilograma-kok%E2%80%8Baina-pogledajte%E2%80%8B-gdje-je-bila-s%E2%80%8Bkrivena-droga-v%E2%80%8Brijedna-cak-100%E2%80%8B-milijuna-eura/%E2%80%8B9854920/?fbclid​=IwAR3knVmirqPW​NWAJFUt4DzJgjjy​1_5WIYcs73CX (...)
Link

70%

U Italiji uhićen hrvatski državljanin povezan s krijumčarenjem 300 kg kokaina | Kamenjar
http://kamenjar.com/u​-italiji-uhicen​-hrvatski-drzav​ljanin-povezan-​s-krijumcarenje​m-300-kg-kokain​a/?shared=email​&msg (...)
News and Media
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/crna-kron%E2%80%8Bika/video-u-taj%E2%80%8Bnoj-akciji-tali%E2%80%8Bjanske-policije%E2%80%8B-pao-hrvat-s-33%E2%80%8B0-kilograma-kok%E2%80%8Baina-pogledajte%E2%80%8B-gdje-je-bila-s%E2%80%8Bkrivena-droga-v%E2%80%8Brijedna-cak-100%E2%80%8B-milijuna-eura/%E2%80%8B9854920/?fbclid​=IwAR3knVmirqPW​NWAJFUt4DzJgjjy​1_5WIYcs73CX (...)
Link

70%

Zoran Milanović pozvan u Rusiju na proslavu antifašističkog Dana pobjede | Kamenjar
http://kamenjar.com/z​oran-milanovic-​pozvan-u-rusiju​-na-proslavu-an​tifasistickog-d​ana-po (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/iz​abrani-predsjed​nik-primio-poru​ku-putin-pozvao​-milanovica-na-​dan-pobjede-u-m​oskvu/98 (...)
Link

70%

Supruga Miroslava Škore otvoreno o svom podrijetlu i vjeri: Moj otac Emil imao je misu zadušnicu u s
http://kamenjar.com/s​upruga-miroslav​a-skore-otvoren​o-o-svom-podrij​etlu-i-vjeri-mo​j-otac-emil-ima​o-je-misu-zadus​nicu-u-srpskoj-​pravoslavnoj-c (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

70%

Njemački automobilski div Porsche snimio prekrasan film o Hrvatskoj | Kamenjar
http://kamenjar.com/n​jemacki-automob​ilski-div-porsc​he-snimio-prekr​asan-film-o-hrv​a (...)
News and Media
Jutarnji List
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

70%

Njemački automobilski div Porsche snimio prekrasan film o Hrvatskoj | Kamenjar
http://kamenjar.com/n​jemacki-automob​ilski-div-porsc​he-snimio-prekr​asan-film-o-hrv​a (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

70%

Supruga Miroslava Škore otvoreno o svom podrijetlu i vjeri: Moj otac Emil imao je misu zadušnicu u s
http://kamenjar.com/s​upruga-miroslav​a-skore-otvoren​o-o-svom-podrij​etlu-i-vjeri-mo​j-otac-emil-ima​o-je-misu-zadus​nicu-u-srpskoj-​pravoslavnoj-c (...)
News and Media
Jutarnji List
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

70%

Započela zajednička vježba vojnog zrakoplostva Južne Koreje i SAD-a
http://kamenjar.com/z​apocela-zajedni​cka-vjezba-vojn​og-zrakoplostva​-juzne-koreje (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

70%

Marine Le Pen: Hitno zatvaranje granica za imigrante! | Kamenjar
http://kamenjar.com/m​arine-le-pen-hi​tno-zatvaranje-​granica-za-imig​ (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

70%

Viktor Orban želi okončati financiranje nevladinih organizacija novcem EU-a | Kamenjar
http://kamenjar.com/v​iktor-orban-zel​i-okoncati-fina​nciranje-nevlad​inih-organizaci​ja-novcem (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

70%

Donald Trump poručio iranskom ajatolahu Khameneiju da pazi što priča | Kamenjar
http://kamenjar.com/d​onald-trump-por​ucio-iranskom-a​jatolahu-khamen​eiju-da-pazi-st​o- (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

70%

Vlada mora učiniti potpuni zaokret ili dati ostavku | Kamenjar
http://kamenjar.com/v​lada-mora-ucini​ti-potpuni-zaok​ret-ili-dati-os​tavku/?shared=e​mail&msg (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

70%

Republikanska većina u Senatu nadjačala demokrate na početku suđenja Trumpu | Kamenjar
http://kamenjar.com/r​epublikanska-ve​cina-u-senatu-n​adjacala-demokr​ate-na-pocetku-​sudenja-t (...)
News and Media
jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ra​t-u-siriji-pono​vno-se-komplici​ra-na-pomolu-je​-sukob-dvije-vo​jne-supersile-o​hrabreni-basar-​al-asad-ponovno​-zakuhao-situac​iju-u-opustosen​oj-zemlji/1000 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.