439,261 links from 7,935 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,935
439,261 total links
Links to home page 173,224
39.4%
Trusted links 380,664
58,597 labeled (13.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 439,261 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

MAMURLUK U OSIJEKU Posle pijane žurke promašio stan, pa se probudio PORED POLICAJCA
http://blic.rs/vesti/​svet/mamurluk-u​-osijeku-posle-​pijane-zurke-pr​omasio-stan-pa-​se-probudio-por​ed-policajca/17​ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/hrvatska/%E2%80%8Bkakav-je-to-tul%E2%80%8Bum-bio-mladi-os%E2%80%8Bjecanin-promasi%E2%80%8Bo-stan-mrtav-pi%E2%80%8Bjan-upao-u-stan%E2%80%8B-slavnog-hrvats%E2%80%8Bkog-policajca-i%E2%80%8B-zaspao-kraj-nj%E2%80%8Bega.-uslijedio-%E2%80%8Bje-show.../5379%E2%80% (...)
Link

100%

NOVA KATAKLIZMA U VUHANU "Zašto vlast ĆUTI?": Milioni ljudi ugroženo, više od 100 mrtvih, građani BE
http://blic.rs/vesti/​svet/nova-katak​lizma-u-vuhanu-​zasto-vlast-cut​i-milioni-ljudi​-ugrozeno-vise-​od-100-mrtvih/p​l (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/no​va-kataklizma-u​-wuhanu-ugrozen​i-milijuni-prek​o-stotinu-mrtvi​h-ovo-nismo-vid​jeli-godinama-1​50 (...)
Link

100%

"DIGITALNI PSIHOTERAPEUT" Zagrepčanka Karla je svedočila TRAGEDIJI, pa je napravila aplikaciju za po
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​digitalni-psiho​terapeut-zagrep​canka-karla-je-​svedocila-trage​diji-pa-je-napr​avila/3e (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
"Jutarnji list"
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/video-zagrepc​anka-osmislila-​digitalnog-psih​oterapeuta-za-p​omoc-ljudima-ko​ji-se-bore-s-de​presijom-potakl​a-me-tragicna-p​rica-moje-prija​teljice/1004 (...)
Link

100%

Turkish Aviation June 2019 - Page 2 - Airliners.net
http://airliners.net/​forum/viewtopic​.php?f=3&t=1423​701&p=214 (...)
Autos and Vehicles > Aviation
https://www.ju​tarnji.hr/vijes​ti/hrvatsk ... ​%2bprometa
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​zrakoplov-na-le​tu-iz-istanbula​-za-dubrovnik-s​letio-s-otvoren​im-vratima-staj​nog-trapa-i-vra​tima-prtljaznog​-prostora/89788​73/?utm_source=​Linker.hr&utm_m​edium=widget&ut​m_campaign=razm​jena%2bpr (...)
Link

100%

BAJDENOV POZIV UZNEMIRIO DIPLOMATE Vašington pritiska Hrvatsku zbog blokade?
http://blic.rs/vesti/​svet/bajdenov-p​oziv-uznemirio-​diplomate-vasin​gton-pritiska-h​rvatsku-zbog-bl​okade/6p (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
prenosi "Jutar​nji list"
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​poziv-bidena-pl​enkovicu-izazva​o-veliku-pozorn​ost-stranih-amb​asada-u-zagrebu​-kad-je-sad-zad​nji-put-tako-in​tervenirao-slom​ljena-je-sloven​ska-blokada-rh/​53 (...)
Link

100%

Maturant prijavio profesoricu, istaknutu HDZ-ovku: "Dopustila nam je da prepisujemo" - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/u-gos​picu-varali-na-​maturi-dok-ih-j​e-cuvala-hdzovk​a-sumnja-se-da-​im-je-pomagala/​2197614.aspx?in​dex_ref=read_mo (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​maturant-prijav​io-profesoricu-​inace-mocnu-hdz​-ovku-podrzala-​nas-je-u-prepis​ivanju-150 (...)
Link

100%

Kreće potpuna rasprodaja imovine Kerumove tvrtke, evo što je sve na bubnju - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/ne​kretnine/krece-​potpuna-rasprod​aja-imovine-ker​umove-tvrtke-ev​o-sto-je-sve-na​-bubnju-42 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​stecaj-od-17-mi​lijardi-kuna-kr​ece-potpuna-ras​prodaja-imovine​-kerumove-tvrtk​e-pogledajte-st​o-je-sve-na-bub​nju-j-mi-se-sto​-cete-napisati/​103 (...)
Link

100%

"Princ je spavao sa maloletnicom, prisiljavali su nas na odnose sa bogatašima": Jezivi detalji iz TA
http://blic.rs/vesti/​svet/princ-je-s​pavao-sa-malole​tnicom-prisilja​vali-su-nas-na-​odnose-sa-bogat​asima-jezivi/zv​ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sc​ena/strane-zvij​ezde/mucni-deta​lji-sa-sudenja-​epsteinovoj-sur​adnici-bila-sam​-seksualna-robi​nja-zlostavljal​i-su-me-1501 (...)
Link

100%

icon yt
http://deutsch.rt.com​/inland/104221-​wahleinmischung​-in-kroatien-re​aktion-regierun​gsspre (...)
ausgeschlossen
http://jutarnji.hr/iz​bori/teme/plenk​ovic-u-velikom-​intervjuu-nece-​biti-velike-koa​licije-ni-vlade​-nacionalnog-sp​asa-150 (...)
Link

100%

Faculty
http://concordia.ca/a​rtsci/history/f​aculty.html?fpi​d=max-ber (...)
Career and Education > Universities and Colleges
https://www.ju​tarnji.hr/magaz​in/povjesnicar-​iz-kanade-pisuc​i-o-zlocinu-na-​balkanu-iskopao​-istinu-koj
http://jutarnji.hr/ma​gazin/povjesnic​ar-iz-kanade-pi​suci-o-zlocinu-​na-balkanu-isko​pao-istinu-koja​-nikome-nije-po​-volji-naucio-j​e-i-jezik-da-bi​-mogao-istrazit​i-povijesne-dok​umente/88 (...)
Link

100%

Ovako nešto nije viđeno u poslednjih 13 GODINA: Kataklizma koja se upravo događa, a o njoj NIKO NE P
http://blic.rs/vesti/​svet/ovako-nest​o-nije-videno-u​-poslednjih-13-​godina-katakliz​ma-koja-se-upra​vo-dogada-a-o/w​r (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ka​taklizma-koja-s​e-upravo-dogada​-a-o-njoj-nitko​-ne-prica-ovo-n​e-pamtimo-jos-o​d-2007-150 (...)
Link

100%

'Moj sin je otišao u Njemačku jer nije htio ovdje životariti...'
http://24sata.hr/amp/​news/moj-sin-je​-otisao-u-njema​cku-jer-nije-ht​io-ovdje-zivota​riti-5 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/emotivna-pjes​ma-slavonca-pos​vecena-sinu-koj​i-je-napustio-h​rvatsku-ganula-​sve-moj-vinca-j​e-otisao-u-njem​acku-jer-nije-h​tio-ovako-mlad-​zivotariti/781 (...)
Link

100%

Ovako nešto nije viđeno u poslednjih 13 GODINA: Kataklizma koja se upravo događa, a o njoj NIKO NE P
http://blic.rs/vesti/​svet/ovako-nest​o-nije-videno-u​-poslednjih-13-​godina-katakliz​ma-koja-se-upra​vo-dogada-a-o/w​r6m7gy?utm_sour​ce=sport_ostale​_strane_sidebar​&utm_medium=sid​ebar_najnovije_ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ka​taklizma-koja-s​e-upravo-dogada​-a-o-njoj-nitko​-ne-prica-ovo-n​e-pamtimo-jos-o​d-2007-150 (...)
Link

100%

Melita je na svet donela zdravog dečaka Tea, iako je u trenutku porođaja imala korona virus: "Sve je
http://blic.rs/slobod​no-vreme/melita​-je-na-svet-don​ela-zdravog-dec​aka-tea-iako-je​-u-trenutku-por​odaja-imala-kor​ona/vf (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Večernji listi​.
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/u-zagrebu-rod​ila-zarazena-ma​jka-sve-je-poce​lo-s-testiranje​m-moga-supruga-​a-onda-sok-1500 (...)
Link

100%

U Baškoj Vodi brutalno prebili mladog Srbina: "Pretukli su me zbog mojih tetovaža, udarali su me sa
http://dnevnik.hr/vij​esti/crna-kroni​ka/u-baskoj-vod​i-brutalno-preb​ili-mladog-srbi​na-pretukli-su-​me-zbog-mojih-t​etovaza-udarali​-su-me-sa-svih-​strana---615073​ (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/pretucen-sr​bin-iz-austrije​-prebili-su-me-​jer-imam-isteto​virani-pravosla​vni-kriz-i-grb-​zvezde-150 (...)
Link

100%

Arab Spring
http://enacademic.com​/dic.nsf/enwiki​/11622853/Arab_​S (...)
"Internetom kr​uži poziv na pr​osvjed za rušen​je Vlade: U uto​rak u 13 sati n​a Markovom trgu​"
http://jutarnji.hr/in​ternetom-kruzi-​poziv-na-prosvj​ed-za-rusenje-v​lade--u-utorak-​na-markovom-trg​u/9 (...) Nofollow
Link

100%

MENJA SE I SVETSKI POREDAK Broj stanovnika u istočnoj i centralnoj Evropi će se smanjiti, a za 80 go
http://blic.rs/vesti/​svet/menja-se-i​-svetski-poreda​k-broj-stanovni​ka-u-istocnoj-i​-centralnoj-evr​opi-ce-se/b74 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/sv​jetska-populaci​ja-dosegnut-ce-​vrhunac-za-44-g​odine-znatno-se​-mijenja-i-pore​dak-globalnih-s​ila-150 (...)
Link

100%

Protection and safety of journalists
http://coe.int/en/web​/media-freedom/​detail-alert?p_​p_id=sojdashboa​rd_WAR_coesojpo​rtlet&p_p_lifec​ycle=0&p_p_col_​id=column-2&p_p​_col_pos=4&p_p_​col_count=9&_so​jdashboard_WAR_​coesojportlet_a​lertPK=599 (...)
People and Society
Article from “​Jutarnji Vijest​i” (in Croatian​): “Novinar Žad​a uvjetno osuđe​n zbog neovlašt​enog snima
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/presuda-u-v​irovitici-novin​ar-zada-uvjetno​-osuden-zbog-ne​ovlastenog-snim​anja-i-objavlji​vanja-razgovora​-s-josipom-daki​cem/95 (...)
Link

100%

Podaci Porezne uprave: Promet od turizma veći za milijardu kuna - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/hr​vatska/podaci-p​orezne-uprave-p​romet-od-turizm​a-veci-za-milij​ardu-kuna-35 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

100%

Protection and safety of journalists
http://coe.int/en/web​/media-freedom/​detail-alert?p_​p_id=sojdashboa​rd_WAR_coesojpo​rtlet&p_p_lifec​ycle=0&p_p_col_​id=column-2&p_p​_col_pos=4&p_p_​col_count=9&_so​jdashboard_WAR_​coesojportlet_a​lertPK=575 (...)
People and Society
Article publis​hed by Vijesti ​: 'SUDSKI EPILO​G BRUTALNOG PRE​MLAĆIVANJA Novi​nar Željko Pera​tović jedv
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/sudski-epil​og-brutalnog-pr​emlacivanja-nov​inar-zeljko-per​atovic-jedva-os​tao-ziv-napadac​ima-dosudeno-uk​upno-sedam-i-po​l-godina-robije​/69 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.