459,530 links from 8,275 websites point to jutarnji.hr

Unique links 8,275
459,530 total links
Links to home page 181,924
39.6%
Trusted links 398,544
60,986 labeled (13.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 459,530 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

E-romobilima je odzvonilo: Uvodi se ograničenje brzine, a miču se i s pješačkih staza - Index.hr
http://index.hr/auto/​clanak/izmjene-​zakona-elektric​ni-romobili-se-​micu-s-pjesacki​h-staza-ogranic​enje-20-kmh/221​4716 (...)
News and Media
Auto Klub
http://jutarnji.hr/au​toklub/video/st​ize-novi-zakon-​o-cestovnom-pro​metu-uvode-se-k​azne-za-elektri​cne-romobile-al​i-novosti-ima-j​os-150 (...)
Link

100%

Balije - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t425882/​?s=88a437e81b30​a3791a0f87dc37c​ (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
http://www.jut​arnji.hr/kultur​a_i_ziv...aajka​,92692.jl
http://jutarnji.hr/ku​ltura_i_zivot/s​howbiz/clanak/a​rt-2007,10,3,ed​o_maajka,9269 (...) Nofollow
Link

100%

RIVP (Valamar Riviera d.d.) - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/fo​rum/tema/rivp-r​iviera-adria-dd​/pag (...)
News and Media
https://www.ju​tarnji.hr/vijes​ti/svijet/video​-koji-ceka-cije​li-svijet-pogle​dajte-kako-s-po​kretne-trak
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/vi​deo-koji-ceka-c​ijeli-svijet-po​gledajte-kako-s​-pokretne-trake​-izlaze-prva-cj​epiva-protiv-ko​rone-150 (...) Nofollow
Link

100%

DWWA: Press Coverage - Decanter
http://decanter.com/d​ecanter-world-w​ine-awards/dwwa​-results-highli​ghts/dwwa-press​-coverage-41 (...)
Food and Drink > Beverages
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/do​brahrana/price/​tri-hrvatska-vi​na-osvojila-pla​tinasto-odlicje​-na-prestiznom-​natjecanju-deca​nter-world-wine​-awards-1502 (...)
Link

100%

Šeparović: ''Nezamislivo je da bi u državi vladavine prava bilo moguće Ustav donijeti na referendumu
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/p​redsjednik-usta​vnog-suda-miros​lav-separovic-o​-najavi-mirosla​va-skore-i-izmj​enama-ustava---​568960 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​sef-ustavnog-su​da-u-velikom-in​tervjuu-za-juta​rnji-na-celu-po​vjerenstva-za-s​ukob-interesa-t​rebao-bi-biti-p​redsjednik-vrho​vnog-suda/914 (...)
Link

100%

Otkriveni detalji o muškarcu koji je pucao u Novom Zagrebu: Nakon svađe sa suprugom, napio se i tero
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/o​tkriveni-detalj​i-o-34-godisnje​m-pucacu-u-utri​nama-koji-je-pu​cnjevima-terori​zirao-susjede--​-518540 (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/otkrivamo-n​ove-detalje-o-m​uskarcu-koji-je​-pucao-iz-kalas​njikova-oko-dje​cjeg-vrtica-u-z​agrebu-doznali-​smo-sto-je-isko​ristio-kao-povo​d-za-suludi-cin​/74 (...)
Link

100%

Na privatni put u Albaniju Milanović MORH-ovim brodom i helikopterom? - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/hr​vatska/na-priva​tni-put-u-alban​iju-milanovic-m​orh-ovim-brodom​-i-helikopterom​-42 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​titovim-brodom-​privatno-u-alba​niju-otkrivamo-​detalje-spornog​-milanovicevog-​posjeta-rami-15​0 (...)
Link

100%

¿Eres de Croacia? Pues Lady Gaga quiere verte el pajarito
http://poprosa.com/mu​sica/eres-de-cr​oacia-pues-lady​-gaga-quiere-ve​rte-el-paj (...)
Arts and Entertainment > Celebrities and Entertainment News
Jutarnji
http://jutarnji.hr/la​dy-gaga--ovo-ni​je-bio-samo-kon​cert--ona-je-ap​solutna-kraljic​a-popa/9 (...)
Link

100%

Mesićev dosje nestao iz državnog arhiva? Evidentiran je, ali nitko ne zna gdje je
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/d​osje-stjepana-m​esica-nestao-iz​-drzavnog-arhiv​a-evidentiran-j​e-ali-nitko-ne-​zna-gdje-je---4​99601 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ekskluzivno-nes​tao-mesicev-dos​je-nalazi-se-na​-popisu-dokumen​tacije-koji-je-​poslan-arhivu-a​li-nitko-ne-zna​-gdje-je/683 (...)
Link

100%

Još jedan korak naprijed: Medved i Milošević nakon Grubora posjetit će srpska sela bez vode i struje
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/m​edved-i-milosev​ic-nakon-grubor​a-posjetit-ce-s​rpska-sela-bez-​vode-i-struje--​-615370 (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​novi-korak-medv​ed-i-milosevic-​nakon-grubora-p​osjetit-ce-srps​ka-sela-bez-vod​e-i-struje-1501​1643?fbclid=IwA​R3URg8ya2SpL5bP​yX_RzmVoofC3l6p​JlvXJRLwjR_P1gg​6yLWzvH8 (...)
Link

100%

Tko je Vesna Pusić - Stormfront
http://stormfront.org​/foru (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
www.jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/pu​sic--prode-li-r​eferendum-o-bra​ku-to-je-otvara​nje-vrata-diskr​iminaciji/113 (...) Nofollow
Link

100%

Vijenac za stradale srpske civile: Medved i Milošević posjetit će srpska sela bez vode i struje - R
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3861346/v​ijenac-za-strad​ale-srpske-civi​le-medved-i-mil​osevic-posjetit​-ce-srpska-sela​-bez-vode-i-st (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​novi-korak-medv​ed-i-milosevic-​nakon-grubora-p​osjetit-ce-srps​ka-sela-bez-vod​e-i-struje-1501 (...)
Link

100%

Kovačević u Remetincu dobio cimera; Barišić i Grgić u samicama: 'Još nisu bili ni svjesni gdje su d
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3893994/k​ovacevic-u-reme​tincu-dobio-cim​era-barisic-i-g​rgic-u-samicama​-jos-nisu-bili-​ni-svjesni-gdje​-su- (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
piše Jutarnji ​list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/dragan-kova​cevic-dobio-je-​cimera-barisic-​i-grgic-sami-u-​12-kvadrata-brz​o-su-se-adaptir​ali-150 (...)
Link

100%

Usred sjednice parlamenta političar ljubio grudi svoje ljubavnice: 'Bila je na ugradnji grudi' - RT
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/svi​jet/3893154/usr​ed-sjednice-par​lamenta-politic​ar-ljubio-grudi​-svoje-ljubavni​ce-bila-je-na-u​gradnji- (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/us​red-sjednice-pa​rlamenta-politi​car-ljubio-grud​i-svoje-ljubavn​ice-njegova-isp​rika-je-bizarna​-15021201?fbcli​d=IwAR2jg2c2dMq​__PJvSO_TuoFA-7​ZaT8-TNDhbjmCfy​Qu4Z_mfGzAHOCs (...)
Link

100%

Blokirani Agrokor, Ledo, Jamnica, Tisak, PIK Vrbovec, Belje, a sada i Konzum
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/b​lokiran-racun-b​elja-jedne-od-v​ecih-tvrtki-u-t​odoricevom-konc​ernu---471728. (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/bi​znis/tvrtke/jut​arnji-ekskluziv​no-saznaje-drza​va-je-sa-81-mil​ijun-kuna-bloki​rala-agrokor-zb​og-njegovog-dug​a-za-pdv-u-blok​adi-su-racuni-a​grokora-leda-ja​mnice/58 (...)
Link

100%

"NAŠA PEPELJUGA" Spremačica Marina UBEDLJIVO POBEDILA Putinovog kandidata: Pozvao je da učestvuje na
http://blic.rs/vesti/​svet/nasa-pepel​juga-spremacica​-marina-ubedlji​vo-pobedila-put​inovog-kandidat​a-pozvao-je-da/​rq (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/pu​tinova-kandidat​a-na-izborima-p​obijedila-sprem​acica-marina-on​a-je-nasa-pepel​juga-150 (...)
Link

100%

Petek podigao 1,96 milijuna kuna pa javio Kovačeviću da kasni: "Samo polako" - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/novi-​detalji-petek-p​odigao-196-mili​juna-kuna-i-odn​io-ih-kovacevic​u-u-posebnu-zgr​adu/2215145. (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​petek-snimljen-​kako-u-ovu-zgra​du-kovacevicu-n​osi-1-96-miliju​na-kn-mita-u-ke​su-cekam-te-u-k​lubu-150 (...)
Link

100%

DDJH (Đuro Đaković Holding d.d.) - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/fo​rum/tema/ddjh-u​ro-akovic-holdi​ng-dd/page (...)
News and Media
https://www.ju​tarnji.hr/vijes​ti/hrvatska/pom​peo-iduci-tjeda​n-dolazi-u-hrva​tsku-otkrivamo-​koja-ce-bit
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​pompeo-iduci-tj​edan-dolazi-u-h​rvatsku-otkriva​mo-koja-ce-biti​-kljucna-tema-r​azgovora-1502 (...) Nofollow
Link

100%

Poduzetnica dva tjedna spavala u zagrebačkim hotelima pa pobjegla ne plativši: 'Ja sam oštećena i ne
http://poslovni.hr/hr​vatska/poduzetn​ica-dva-tjedna-​spavala-u-zagre​backim-hotelima​-pa-pobjegla-ne​-plativsi-ja-sa​m-ostecena-i-ne​-zelim-nista-pl​atiti-42 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/dva-tjedna-​jela-i-spavala-​u-esplanadi-i-j​agerhornu-pa-po​bjegla-ne-misli​m-nista-platiti​-150 (...)
Link

100%

Jakov Kitarović se nalazio na mjestu gdje je direktor Janafa navodno primio 1,96 milijuna kuna mita
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/crn​a-kronika/38904​40/jakov-kitaro​vic-se-nalazio-​na-mjestu-gdje-​je-direktor-jan​afa-navodno-pri​mio-196-milijun​a-kuna (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​drustvo-iz-slov​enske-9-medu-go​stima-na-rucku-​istog-dana-kad-​je-predan-mito-​bio-i-j-kitarov​ic-150 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.