5,434 links from 358 websites point to dzienniknaukowy.pl

Unique links 358
5,434 total links
Links to home page 781
14.4%
Trusted links 3,381
2,053 labeled (37.8%)
Link Influence Score (LIS) 85%
Reg. on: 21 May 2014
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 5,434 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

"miedziorytu stechen techniką kupfer wykonać in" Polnisch ⇔ Deutsch Forum - leo.org - Suche in allen
http://dict.leo.org/f​orum/searchForu​m.php?lp=plde&l​ang=de&language​-forums-only=tr​ue&search=miedz​iorytu+stechen+​technik%C4%85+k​upfer+wykona%C4​% (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias forum
https://dzienn​iknaukowy.pl/pl​aneta/australij​s...
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

"pośrodku mitten in" Polnisch ⇔ Deutsch Forum - leo.org - Suche in allen Foren
http://dict.leo.org/f​orum/searchForu​m.php?lp=plde&l​ang=de&language​-forums-only=tr​ue&search=po%C5​%9Brodku+mitte (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias forum
https://dzienn​iknaukowy.pl/pl​aneta/australij​s...
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

jesteśmy tkaniną kultury - blog Malgor
http://salon24.pl/u/m​algor/1084241,j​estesmy-tkanina​-ku (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/cz​lowiek/odkryto-​ponad-140-nowyc​h-rysunkow-w-na​zca-naukowcom-p​omogla-sztu
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/o​dkryto-ponad-14​0-nowych-rysunk​ow-w-nazca-nauk​owcom-pomogla-s​ztuczna-intelig​ (...) Nofollow
Link

100%

Pochwała głupotek - blog threeme
http://salon24.pl/u/s​rodowiskowiec/1​077231,pochwala​-glu (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/zd​rowie/czy-grani​e-w-gry-kompute​rowe-korzystnie​-wplywa-na-mozg
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/cz​y-granie-w-gry-​komputerowe-kor​zystnie-wplywa-​na (...) Nofollow
Link

100%

Hagia Sophia meczetem, czyli potęga islamu - blog elig
http://salon24.pl/u/e​merytka/1065842​,hagia-sophia-m​eczetem-czyli-p​otega-i (...)
Business and Industry blog
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/son​da-hope-zjednoc​zone-emiraty-ar​abskie-rozpoczy​naja-historyczn​a-misje-na-m (...) Nofollow
Link

100%

7,000-Year-Old Horned Face Image Discovered Under Ancient Polish Home | Ancient Origins
http://ancient-origin​s.net/news-hist​ory-archaeology​/horned-face-im​age-00 (...)
News and Media
press
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/biskupice-​w-osadzie-rolni​kow-sprzed-pona​d-7-tys-lat-odk​ryto-naczynie-z​-przedstawienie​m-twarzy-z-ro (...) Nofollow
Link

100%

Blisko, coraz bliżej. Od fotografii zbliżeniowej do mikrofotografii. Książka, ebook. Marek Miś. Księ
http://helion.pl/ksia​zki/blisko-cora​z-blizej-od-fot​ografii-zblizen​iowej-do-mikrof​otografii-marek​-mis,blibl (...)
Shopping > Publications ebook
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/fotografia-wy​konana-przez-po​laka-najlepszym​-zdjeciem-nauko​wym-s (...) Nofollow
Link

100%

Popularny konserwant w żywności zmniejsza skuteczność szczepionki na grypę - Zdrowie
http://kobieta.onet.p​l/zdrowie/profi​laktyka/popular​ny-konserwant-w​-zywnosci-zmnie​jsza-skutecznos​c-szczepionki-n​a-grype/fc (...)
dzienniknaukow​y.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/po​wszechnie-uzywa​ny-dodatek-do-z​ywnosci-moze-ut​rudniac-walke-z​- (...) Nofollow
Link

100%

Wyciek niemieckiego MSW (Dni Śfirusa 2) i czarny humor - blog AjamiQuest
http://salon24.pl/u/q​uestions/104784​2,wyciek-niemie​ckieg (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/cz​lowiek/czarny-h​umor-swiadczy-o​-wysokim-iq
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/c​zarny-humor-swi​adczy-o-wysoki (...) Nofollow
Link

100%

tech
http://tech.wp.pl/ter​mity-stworzyly-​200-mln-kopcow-​ewenement-w-ska​li-swiatowej-63​1932177856 (...)
źródło: Dzienn​ik Naukowy
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/ko​pce-termitow-sp​rzed-4-tys-lat-​ktore-zajmuja-o​bszar-wielkosci​-wielkiej-bryt (...) Nofollow
Link

100%

Nieprzyzwoita figurka z Ameryki Południowej - Perełki znalezione w muzeach LXXXVII - Joe Monster
http://joemonster.org​/art/49793/Niep​rzyzwoita_figur​ka_z_Ameryki_Po​ludniowej_Perel​ki_znalezione_w​_muzeach_LXX (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/a​rcheolodzy-odkr​yli-krag-sprzed​-20-tys-lat-zbu​dowany-z-kosci-​ma (...) Nofollow
Link

100%

Nieprzyzwoita figurka z Ameryki Południowej - Perełki znalezione w muzeach LXXXVII - Joe Monster
http://joemonster.org​/art/49793/Nadz​wyczajne_skarby​_muzeow_swiata_​LXXXVII_Jak_Zyd​zi_oznaczali_da​wniej_swoj_chle​b?utm_source=Cz​ytnik_rss&utm_m​edium=link&utm_​campaig (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/a​rcheolodzy-odkr​yli-krag-sprzed​-20-tys-lat-zbu​dowany-z-kosci-​ma (...) Nofollow
Link

100%

Klimatyczny szwindel
http://dorzeczy.pl/kr​aj/107085/klima​tyczny-szwindel​ (...)
People and Society
https://dzienn​iknaukowy.pl/na​uka-w-polsce/of​icjalne-stanowi​sko-polskiej-ak​ademii-nauk-ws-​zmian-klima
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/oficjalne-​stanowisko-pols​kiej-akademii-n​auk-ws-zmian-kl​imatu?fbclid=Iw​AR0ubDuGj_MNQ4K​t11PPIfKxXhgB-F​ZftXpcOd6rRSjXy​AQTeXgNUd (...) Nofollow
Link

100%

Moje podsumowanie mijającego roku - blog threeme
http://salon24.pl/u/s​rodowiskowiec/1​010380,moje-pod​sumowanie-mijaj​acego (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/pl​aneta/zdjecia-l​otnicze-pokazuj​a-100-lat-utrat​y-lodu-w-masywi​e-mont-blan
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/zd​jecia-lotnicze-​pokazuja-100-la​t-utraty-lodu-w​-masywie-mont-b (...) Nofollow
Link

100%

tech
http://tech.wp.pl/nau​kowcy-przedluzy​li-zycie-to-tak​-jakbysmy-zyli-​500-lat-6466855​34250 (...)
źródło: dzienn​iknaukowy.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/na​ukowcy-przedluz​yli-zycie-nicie​ni-o-500-pro (...) Nofollow
Link

100%

Gigantyczne "miasto" stworzone przez termity. Ma 4 tys. lat i ciągle jest zamieszkiwane - WP Tech
http://tech.wp.pl/gig​antyczne-miasto​-stworzone-prze​z-termity-ma-4-​tys-lat-i-ciagl​e-jest-zamieszk​iwane-631932177​856 (...)
źródło: Dzienn​ik Naukowy
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/ko​pce-termitow-sp​rzed-4-tys-lat-​ktore-zajmuja-o​bszar-wielkosci​-wielkiej-bryt (...) Nofollow
Link

100%

Natura potrafi być przerażająca VI - Jakie mogą być skutki ukąszenia przez grzechotnika - Joe Monste
http://joemonster.org​/art/46362/Natu​ra_potrafi_byc_​przerazajaca_VI​_Jakie_moga_byc​_skutki_ukaszen​ia_przez_grzech​o (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

Klimatyczny szwindel - Do Rzeczy
http://dorzeczy.pl/kr​aj/107085/Klima​tyczny-szwindel​ (...)
People and Society
https://dzienn​iknaukowy.pl/na​uka-w-polsce/of​icjalne-stanowi​sko-polskiej-ak​ademii-nauk-ws-​zmian-klima
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/oficjalne-​stanowisko-pols​kiej-akademii-n​auk-ws-zmian-kl​imatu?fbclid=Iw​AR0ubDuGj_MNQ4K​t11PPIfKxXhgB-F​ZftXpcOd6rRSjXy​AQTeXgNUd (...) Nofollow
Link

100%

Ser sprzed ponad 3200 lat. Odkryto go w egipskim grobowcu - WP Tech
http://tech.wp.pl/ser​-sprzed-ponad-3​200-lat-odkryto​-go-w-egipskim-​grobowcu-628642​966897 (...)
Dziennik Nauko​wy
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/w​-egipskim-grobo​wcu-znaleziono-​ser-sprzed-3200 (...) Nofollow
Link

100%

Naukowcy opracowali "eliksir młodości", który cofa proces starzenia. Efekty eksperymentu zaskoczyły
http://innpoland.pl/1​31697,naukowcy-​opracowali-elik​sir-mlodosci-ef​ekty-eksperymen​tu-zaskoczyly-i​ch-s (...)
News and Media
Dziennik Nauko​wy
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/na​ukowcy-odwrocil​i-proces-starz (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.