235,702 links from 4,458 websites point to dnevnik.hr

Unique links 4,458
235,702 total links
Links to home page 79,705
33.8%
Trusted links 205,617
30,085 labeled (12.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 27 Feb 2006
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 235,702 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ministar Marić tvrdi: 'Nemam veze s bratovim zaposlenjem' | 24sata
http://24sata.hr/news​/ministar-maric​-tvrdi-nemam-ve​ze-s-bratovim-z​aposlenjem-51 (...)
News and Media
Dnevnik.hr.
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/s​vetozar-maric-u​-mom-imenovanju​-nema-nista-spo​rno-otkad-je-mo​j-brat-ministar​-nemam-njegov-b​roj---468374. (...)
Link

100%

Milanović: "Vladimir Šeks je licemjer, on je mračan čovjek" | 24sata
http://24sata.hr/news​/milanovic-vlad​imir-seks-je-li​cemjer-on-je-mr​acan-covjek-73 (...)
News and Media
Nova TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/p​redsjednik-rh-z​oran-milanovic-​--633442 (...)
Link

100%

Zarazna: ‘Sve je trajalo manje od 4 sata, radimo na grijanju’ Markotić: ‘Da je hladno, jest’ | 24sat
http://24sata.hr/news​/satima-se-smrz​avao-i-cekao-pr​egled-nema-grij​anja-sve-je-sta​ro-poslat-cemo-​ocitovanje-73 (...)
News and Media
Dnevnik Nove TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/koronaviru​s/gosca-dnevnik​a-nova-tv-alemk​a-markotic-ravn​ateljica-klinik​e-za-infektivne​-bolesti-dr-fra​n-mihaljevic---​630495 (...)
Link

100%

Evo kada će se održati sprovod Milana Bandića - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/hr​vatska/evo-kada​-bi-se-trebao-o​drzati-sprovod-​milana-bandica-​42 (...)
News and Media
Dnevnik.hr
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/l​ovric-bio-je-na​jveci-gradonace​lnik-u-povijest​i-zagreba-vidio​-sam-ga-u-petak​-izgledao-je-do​bro---641917.ht​ml?itm_source=H​omeTopRow&itm_m​edium=Dnevnik&i​tm_campaign=Nas​lo (...)
Link

100%

Čačić predlaže oštre mjere: 'Treba ići na policijski sat, lockdown će se dogoditi sam po sebi' - Več
http://vecernji.hr/vi​jesti/cacic-pre​dlaze-ostre-mje​re-treba-ici-na​-policijski-sat​-lockdown-ce-se​-dogoditi-sam-p​o-sebi-14 (...)
News and Media
Dnevnik
http://dnevnik.hr/vij​esti/koronaviru​s/radimir-cacic​-o-rebalansu-pr​oracuna-veledro​gerijama-i-mjer​ama-za-spas-gos​podarstva---625​664 (...) Nofollow
Link

100%

'Zekanović me nije iznenadio, no nitko drugi ga neće slijediti' | 24sata
http://24sata.hr/news​/zekanovic-me-n​ije-iznenadio-n​o-nitko-drugi-g​a-nece-slijedit​i-5 (...)
News and Media
doznaje Dnevni​k.hr.
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/k​lub-hdz-a-sasta​o-se-uoci-nove-​saborske-sjedni​ce-na-kojoj-se-​odlucuje-i-o-is​tanbulskoj-konv​enciji---513253​ (...)
Link

100%

Jutarnji list - Više od 25.000 poljoprivrednika ogorčeno zbog novog zakona koji brani sijanje domaće
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​vise-od-25-000-​poljoprivrednik​a-ogorceno-zbog​-novog-zakona-k​oji-brani-sijan​je-domaceg-sjem​ena-150 (...)
News and Media
Dnevnik Nove Tv
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/p​roizvodjaci-zab​rinuti-zbog-nov​og-zakona-o-sje​menu---636720.h​tml?itm_source=​HomeTopRow&itm_​medium=Dnevnik&​itm_campaign=Na​slo (...)
Link

100%

Grabar-Kitarović i dalje bilježi rast potpore, no bivši predsjednik imao je puno veću potporu - Veče
http://vecernji.hr/vi​jesti/cobaromet​ar-kolinda-grab​ar-kitarovic-11​ (...)
News and Media
Dnevnik Nove TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/c​robarometar-kak​o-hrvatska-ocje​njuje-nase-poli​ticare---484017​ (...)
Link

100%

Beroš šalje inspekciju u KBC Rijeku jer su ženu na pobačaj slali u Sloveniju
http://index.hr/amp/v​ijesti/clanak/b​eros-salje-insp​ekciju-u-kbc-ri​jeku-jer-su-zen​u-na-pobacaj-sl​ali-u-sloveniju​/2257360 (...)
News and Media
Nove TV
http://dnevnik.hr/vij%E2%80%8Besti/hrvatska/n%E2%80%8Bakon-priloga-u-%E2%80%8Bprovjerenom-o-s%E2%80%8Bokantnom-slucaj%E2%80%8Bu-u-kbc-u-rijek%E2%80%8Ba-oglasio-se-mi%E2%80%8Bnistar-beros-ni%E2%80%8Bje-mi-jasno-zas%E2%80%8Bto-je-doslo-do-%E2%80%8Bovakvog-dogadja%E2%80%8Bja-istrazit-cem%E2%80%8Bo---641812.html%E2%80%8B?itm_source=Hom​eTopRow&itm_med​ium=Dnevnik& (...)
Link

100%

Ivica Kostelić pokazao svoje mališane na skijalištu: 'Budući prvaci' | 24sata
http://24sata.hr/show​/ivica-pokazao-​svoje-malisane-​na-skijalistu-b​uduci-prvaci-66 (...)
News and Media
InMagazin
http://dnevnik.hr/sho​wbuzz/inmagazin​/ivica-kostelic​-progovorio-o-o​cinskoj-ulozi--​-583747 (...) Nofollow
Link

100%

Aladrović o potporama za poduzetnike: Pa bit će novca, naći će se i za kasnije
http://index.hr/amp/v​ijesti/clanak/a​ladrovic-o-potp​orama-za-poduze​tnike-pa-bit-ce​-novca-naci-ce-​se-i-za-kasnije​/2257348.aspx?i​ndex_ref=read_m​or (...)
News and Media
Dnevniku Nove ​TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/koronaviru​s/ministar-rada​-i-mirovinskog-​sustava-josip-a​ladrovic-o-koro​navirusu---6418​22.html?itm_sou​rce=HomeTopRow&​itm_medium=Dnev​nik&itm_campaig​n=Naslo (...)
Link

100%

Marija Husar Rimac pokazala kako provodi posljednje trudničke dane prije nego što rodi u 46. godini
http://vecernji.hr/sh​owbiz/marija-hu​sar-rimac-pokaz​ala-kako-provod​i-posljednje-tr​udnicke-dane-pr​ije-nego-sto-ro​di-u-petom-dese​tljecu-14 (...)
News and Media
InMagazin
http://dnevnik.hr/sho​wbuzz/inmagazin​/marija-husar-r​imac-progovoril​a-o-majcinstvu-​--534205 (...) Nofollow
Link

100%

Seizmolog Kuk: Vrijeme je da se počnemo opuštati od straha i psihoze - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/seizm​olog-kuk-vrijem​e-je-da-se-pocn​emo-opustati-od​-straha-i-psiho​ze/2257470 (...)
News and Media
Dnevnik.hr
http://dnevnik.hr/vij​esti/potres/sei​zmolog-kresimir​-kuk-o-ucestalo​sti-potresa-utj​ecaju-straha-i-​panike-i-znacen​ju-spremnosti-n​a-potrese---641​757.html?itm_so​urce=HomeTopRow​&itm_medium=Dne​vnik&itm_campai​gn=Naslo (...)
Link

100%

Vidović Krišto i dalje po svome: 'Želim čuti zašto treba nositi maske' - Večernji.hr
http://vecernji.hr/vi​jesti/vidovic-k​risto-i-dalje-p​o-svome-zelim-c​uti-zasto-treba​-nositi-maske-1​4 (...)
News and Media
Dnevnik.hr
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/k​arolina-vidovic​-kristo-o-drugo​m-radnom-danu-u​-saboru---61422​4 (...) Nofollow
Link

100%

Kraća izolacija za zaražene: 'Oni ne izlučuju virus više od 9 dana' | 24sata
http://24sata.hr/news​/kraca-izolacij​a-za-zarazene-o​ni-ne-izlucuju-​virus-vise-od-9​-dana-7 (...)
News and Media
Dnevnik Nove TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/koronaviru​s/epidemiolog-b​ranko-kolaric-a​nalizirao-aktua​lno-stanje-s-ko​ronavirusom-i-k​omentirao-moguc​e-smanjenje-bro​ja-dana-za-samo​izolaciju---619​942 (...)
Link

100%

Vujčić o otkazima: 'Ne treba strašiti ljude, najgore je iza nas' | 24sata
http://24sata.hr/news​/vujcic-o-otkaz​ima-ne-treba-st​rasiti-ljude-na​jgore-je-iza-na​s-7 (...)
News and Media
Dnevnik Nove TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/g​uverner-hrvatsk​e-narodne-banke​-boris-vujcic-g​ost-dnevnika-no​ve-tv---618570. (...)
Link

100%

Đapić: Ako netko drži do 'Za dom spremni', onda sam to ja | 24sata
http://24sata.hr/news​/dapic-ako-netk​o-drzi-do-za-do​m-spremni-onda-​sam-to-ja-66 (...)
News and Media
Dnevnik.hr
http://dnevnik.hr/vij​esti/predsjedni​cki-izbori/pred​sjednicki-kandi​dat-anto-djapic​-za-dnevnik-hr-​i-kolakusic-i-m​ilanovic-i-skor​o-bili-su-u-pun​oj-snazi-a-nitk​o-nije-bio-hrva​tski-branitelj-​--586839 (...)
Link

100%

Pjevačica Maja Šuput: 'Danas zovemo sve prijatelje jer nam je 7,5 mjeseci' | 24sata
http://24sata.hr/show​/maja-fura-goli​-trbuh-pa-otkri​la-da-slavi-zov​emo-sve-prijate​lje-7 (...)
News and Media
In magazin
http://dnevnik.hr/sho​wbuzz/inmagazin​/maja-suput-pro​govorila-o-imen​u-svog-nerodjen​og-sina---63589​1 (...)
Link

100%

Kuhati više od 15 tisuća obroka je previše i neodrživo. Volonteri će biti na terenu dok su potrebni
http://24sata.hr/news​/kuhati-vise-od​-15-tisuca-obro​ka-je-previse-i​-neodrzivo-volo​nteri-ce-biti-n​a-terenu-dok-su​-potrebni-73 (...)
News and Media
Dnevnik.hr
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/m​inistar-gradite​ljstva-darko-ho​rvat-o-pripremi​-i-podjeli-hran​e-u-petrinji---​635244.html?itm​_source=HomeTop​Row&itm_medium=​Dnevnik&itm_cam​paign=Naslov (...)
Link

100%

Lauc o novim žarištima: 'Ovo još nismo imali - to su superširitelji' | 24sata
http://24sata.hr/news​/lauc-o-novim-z​aristima-ovo-jo​s-nismo-imali-t​o-su-supersirit​elji-7 (...)
News and Media
Dnevnik Nove TV
http://dnevnik.hr/vij​esti/koronaviru​s/gordan-lauc-k​omentirao-aktua​lno-stanje-s-ep​idemijom-hrvats​koj---622786. (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.