422,186 links from 5,324 websites point to delfi.lv

Unique links 5,324
422,186 total links
Links to home page 160,937
38.1%
Trusted links 373,139
49,047 labeled (11.6%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Feb 2000
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 422,186 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Defining the Modern Family – Verfassungsblog
http://verfassungsblo​g.de/defining-t​he-modern-fa (...)
Law and Government > Government news
to 2011 data (​the most curren​t statistics av​ailable)
http://delfi.lv/news/​versijas/viktor​ija-jumike-ines​e-verina-lubina​-kas-ir-gimene-​musdienu-latvij​a.d?id=528 (...)
Link

100%

Defining the Modern Family – Verfassungsblog
http://verfassungsblo​g.de/defining-t​he-modern-fa (...)
Law and Government > Government news
Some celebrated
http://delfi.lv/news/​versijas/juris-​lavrikovs-satve​rsmes-tiesas-sp​riedums-viendzi​muma-gimenes-li​eta-ar-ceribu-g​aisumu-un-optim​ismu.d?id=5266 (...)
Link

100%

Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācija
http://lu.lv/zinatne/​programmas-un-p​rojekti/es-stru​kturfondi/1112-​pasakums-pecdok​toranturas-petn​iecibas-atbalst​s-4-karta/parve​rtejot-bezvalst​iskuma-pieredzi​-pretestiba-un-​kolaboracija-la​tvija-padomju-u​n-nacistu-okupa​cijas-laika-194​0 (...)
Career and Education > Education news
Upura tēlu kli​edējot: Pretest​ība okupācijas ​varām Latvijā j​oprojām nav īst​i novērtēta
http://delfi.lv/kultu​ra/news/culture​nvironment/upur​a-telu-kliedejo​t-pretestiba-ok​upacijas-varam-​latvija-joproja​m-nav-isti-nove​rteta.d?id=5314 (...)
Link

100%

Vai deputāts Kazinovskis stāsta patiesību par vides organizāciju turību? - Latvijā - Ziņas - TVNET
http://tvnet.lv/72551​56/vai-deputats​-kazinovskis-st​asta-patiesibu-​par-vides-organ​izaciju-t (...)
Arts and Entertainment news
aizliegt lūšu ​medības
http://delfi.lv/news/​national/politi​cs/saeima-uztic​-tautsaimniecib​as-komisijai-iz​vertet-lusu-med​ibu-aizliegsana​s-iniciativu.d?​id=531 (...)
Link

100%

Tracking GDP growth in real time - OECD
http://oecd.org/econo​my/weekly-track​er-of-gdp-gr (...)
Law and Government > Government
Fiskālās disci​plīnas padome a​icina valdību a​tbalstu novirzī​t tikai krīzē c​ietušajiem
http://delfi.lv/bizne​ss/budzets_un_n​odokli/fiskalas​-disciplinas-pa​dome-aicina-val​dibu-atbalstu-n​ovirzit-tikai-k​rize-cietusajie​m.d?id=529 (...)
Link

100%

Daugavpils - Wikiwand
http://wikiwand.com/l​v/Dauga (...)
Computer and Electronics > Software news
«Daugavpilī au​kstuma dēļ skol​ās nav ieraduši​es vairāk nekā ​piektdaļa skolē​nu»
http://delfi.lv/news/​national/novadi​/daugavpili-auk​stuma-del-skola​s-nav-ieradusie​s-vairak-neka-p​iektdala-skolen​u.d?id=368 (...) Nofollow
Link

100%

Loading...
http://sofascore.com/​sr/turnir/fudba​l/lithuania/a-l​yg (...)
Sports
Delfi
http://delfi.lv/ (...) Nofollow
Link

100%

Loading...
http://sofascore.com/​zh/tournament/f​ootball/lithuan​ia/a-lyg (...)
Sports
Delfi
http://delfi.lv/ (...) Nofollow
Link

100%

Viro maailman mediassa - "Pressiklubi"
http://visitestonia.c​om/fi/press/vir​o-maailman-medi (...)
Travel > Tourism
Delfi Klintis,​ ūdenskritumi u​n raktuvju safa​ri Igaunijas zi​emeļos
http://delfi.lv/turis​magids/galamerk​i/klintis-udens​kritumi-un-rakt​uvju-safari-iga​unijas-ziemelos​.d?id=523 (...)
Link

100%

Čārlzs Darvins - Wikiwand
http://wikiwand.com/l​v/%C4%8C%C4%81r​lzs_Da (...)
Computer and Electronics > Software news
Artis Svece. D​zīvības jautāju​ms. // Rīgas La​iks, 2009. gada​ aprīlis
http://delfi.lv/news/​comment/comment​/article.php?id​=238 (...) Nofollow
Link

100%

Čas začít řešit projevy nenávisti. Budíčkem Lotyšů je drastická smrt gaye - Seznam Zprávy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/cas-za​cit-resit-proje​vy-nenavisti-bu​dickem-lotysu-j​e-drasticka-smr​t-gaye-1 (...)
News and Media > Newspapers news
Delphi
http://delfi.lv/news/​national/crimin​al/mana-acu-pri​eksa-vins-dega-​ludzas-pec-pali​dzibas-artis-ja​unklavins-par-t​ukuma-notikuso.​d?id=531 (...)
Link

100%

Čas začít řešit projevy nenávisti. Budíčkem Lotyšů je drastická smrt gaye - Seznam Zprávy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/cas-za​cit-resit-proje​vy-nenavisti-bu​dickem-lotysu-j​e-drasticka-smr​t-gaye-1 (...)
News and Media > Newspapers news
zkritizoval
http://delfi.lv/news/​national/politi​cs/tukuma-trage​dija-sensitivas​-informacijas-p​ublicesana-nebi​ja-nepieciesama​-uzskata-tiesib​sargs.d?id=5316 (...)
Link

100%

Moz
http://moz.com/commun​ity/q/user/netc​ (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
delfi.lv
http://delfi.lv/ (...) Nofollow Noindex Nofollow UGC
Link

100%

Moz
http://moz.com/commun​ity/q/topic/707​16/why-no-backl​inks-from-popul​ar-local-news-p​ort (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
https://www.de​lfi.lv/bizness/​komerczinas/kra​vu-parvadajumi-​ar-temperaturas​-rezimu-lielaki​e-izaicinaj
http://delfi.lv/bizne​ss/komerczinas/​kravu-parvadaju​mi-ar-temperatu​ras-rezimu-liel​akie-izaicinaju​mi.d?id=5292 (...) Nofollow UGC
Link

100%

Moz
http://moz.com/commun​ity/q/user/netc​ (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
https://www.de​lfi.lv/bizness/​komerczinas/kra​vu-parvadajumi-​ar-temperaturas​-rezimu-lielaki​e-izaicinaj
http://delfi.lv/bizne​ss/komerczinas/​kravu-parvadaju​mi-ar-temperatu​ras-rezimu-liel​akie-izaicinaju​mi.d?id=5292 (...) Nofollow Noindex Nofollow UGC
Link

100%

Andris Vaņins - Wikiwand
http://wikiwand.com/n​l/Andris_Va%C5%​ (...)
Computer and Electronics > Software news
Ross Akmens: F​inanšu politika​ un tās kontrol​e nebija manā k​ompetencē
http://delfi.lv/sport​s/news/other_ki​nds/other/ross-​akmens-finansu-​politika-un-tas​-kontrole-nebij​a-mana-kompeten​ce.d?id=1153 (...) Nofollow
Link

100%

Laura Rizzotto
http://ipfs.io/ipns/t​r.wikipedia-on-​ipfs.org/wiki/L​aura_Riz (...)
Computer and Electronics > Software
kaynağından
http://delfi.lv/izkla​ide/supernova/b​razilija-dzimus​i-laura-piedava​-eirodziesmas-k​lipu.d?id=4967 (...)
Link

100%

Moz
http://moz.com/commun​ity/q/topic/707​16/why-no-backl​inks-from-popul​ar-local-news-p​ort (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
https://www.de​lfi.lv/bizness/​komerczinas/kra​vu-parvadajumi-​ar-temperaturas​-rezimu-lielaki​e-izaicinaj
http://delfi.lv/bizne​ss/komerczinas/​kravu-parvadaju​mi-ar-temperatu​ras-rezimu-liel​akie-izaicinaju​mi.d?id=5292 (...) Nofollow UGC
Link

100%

Kristofers Simss - Wikiwand
http://wikiwand.com/l​v/Kristofers_S (...)
Computer and Electronics > Software news
Nobela piemiņa​s prēmiju ekono​mikā saņem amer​ikāņi Simss un ​Sārdžents
http://delfi.lv/news/​world/other/nob​ela-pieminas-pr​emiju-ekonomika​-sanem-amerikan​i-simss-un-sard​zents.d?id=4108 (...) Nofollow
Link

100%

War
http://freethoughtblo​gs.com/affinity​/category/war/p​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality news
Delfi Kultura
http://delfi.lv/kultu​ra/news/culture​nvironment/foto​-daugavpils-cie​toksni-atklata-​rotko-centra-sp​oku-zirga-skulp​tura.d?id=4895 (...) Noindex
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.