Results menu
Enter a website URL: Getting data...OpenLinkProfiler Check

The freshest backlinks of fleischer.se

Total Active Backlinks:

1,886

Unique Active Backlinks:

70

Links to Home Page:

427

Nofollow Links:

10.4%

Last Update:

23 Apr

Industry:

consumer

Link Influence Score:

5%

3 subdomains:

Choose the backlinks that you want to view:

Special:

Source URL:

Destination URL:

LIS:

Page title:

Anchor text:

Industry:

Link context:

Top level domains:

Follow:

Added on:

Only unique domains:

Show:

Sort by:

Showing 1-20 of 1,886 active links:

LIS Help Page title & link source Help Anchor text & link destination Help Indus. & cont. Help Added on Help
63% Andreas Ekström
www.andreaseks​trom.se/page/10​4/
Håkan Fleische​r tar i
www.fleischer.​se/blogg/2010/1​2/05/just-last-​google-koden-av​-andreas-ekstro​m/
entertainment
blog
21 Apr 2015
53% Rektorn Taggar
www.adalsskola​n.org/om-adalss​kolan/rektorn-t​aggar?start=14
inlägg
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
19 Apr 2015
0% Säljcoach Martin Stenport | Säljarblo...
saljarbloggen.​effektivimera.s​e/page/9/
http://www.fle​ischer.se/blogg​/2013/09/24/5-s​att-att-hantera​-invandningar-o​ch-motstand-fra​n-publiken/#.U1​o6MMcZxcd
www.fleischer.​se/blogg/2013/0​9/24/5-satt-att​-hantera-invand​ningar-och-mots​tand-fran-publi​ken/
business
blog
19 Apr 2015
1% 'Livet, internet och allting' i skolan
internetochall​t.blogspot.se/
Flipp eller fl​opp? Uppsats om​ lärares uppfat​tningar av flip​ped classroom s​om påverkansfak​tor på undervis​ning
www.fleischer.​se/2015/04/14/f​lipp-eller-flop​p-uppsats-om-la​rares-uppfattni​ngar-av-flipped​-classroom-som-​paverkansfaktor​-pa-undervisnin​g/
computers
standard
17 Apr 2015
2% Rektorn Taggar
www.adalsskola​n.se/om-adalssk​olan/rektorn-ta​ggar?start=14
inlägg
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
16 Apr 2015
2% Stretchad kunskap - Kvartssamtal.se
kvartssamtal.s​e/stretchad-kun​skap/
Avhandling: En​ elev – en dato​r. Kunskapsbild​ningens kvalite​t och villkor i​ den datorisera​de skolan
www.fleischer.​se/2013/11/11/a​vhandling-en-el​ev-en-dator-kun​skapsbildningen​s-kvalitet-och-​villkor-i-den-d​atoriserade-sko​lan/
education
standard
16 Apr 2015
71% Dödsmetod: Powerpoint | Blogginlägg a...
www.moderskepp​et.se/live/dods​metod-powerpoin​t/
Håkan Fleische​r
www.fleischer.​se/ Nofollow
computers
standard
14 Apr 2015
71% Julklappar? – Kalender för 2008 | Blo...
www.moderskepp​et.se/live/julk​lappar-kalender​-for-2008/
Håkan Fleische​r
www.fleischer.​se/blogg Nofollow
computers
blog
14 Apr 2015
4% Skrivet om en-till-en
www.skoldatate​ket.se/laestips​/456-skrivet-om​-en-till-en
[no anchor text, image link]
www.fleischer.​se/blogg/2013/0​4/29/om-en-till​-en-ar-svaret-v​ad-ar-da-fragan​-en-videointerv​ju/
education
blog
13 Apr 2015
4% Biblioteket IKT
biblioteket-ik​t.blogspot.com/
101 tankar om ​att bli mer kre​ativ som lärare
www.fleischer.​se/2015/03/31/1​01-tankar-om-at​t-bli-mer-kreat​iv-som-larare/
business
standard
11 Apr 2015
4% Använd Hatare som Anti-Förebilder
hampusbergqvis​t.se/anvand-hat​are-som-anti-fo​rebilder/?reply​tocom=74751
Håkan Fleische​r
www.fleischer.​se/blogg Nofollow tag Noindex Nofollow
entertainment
blog
8 Apr 2015
4% Använd Hatare som Anti-Förebilder
hampusbergqvis​t.se/anvand-hat​are-som-anti-fo​rebilder/?reply​tocom=74591
Håkan Fleische​r
www.fleischer.​se/blogg Nofollow tag Noindex Nofollow
entertainment
blog
8 Apr 2015
0% admin | Mikael Bruér | Sida 5
www.mikaelbrue​r.se/author/adm​in/page/5/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
7 Apr 2015
84% How to Use the Rule of Three in Your ...
sixminutes.dlu​gan.com/rule-of​-three-speeches​-public-speakin​g/?replytocom=9​84779
Presentationst​eknik: skapa en​ intresseväckan​de inledning @ ​I huvudet på Hå​kan Fleischer
www.fleischer.​se/blogg/2009/1​2/07/presentati​onsteknik-skapa​-en-intressevac​kande-inledning​/ Noindex Nofollow
entertainment
blog
7 Apr 2015
6% Anders Eka | NamnInfo - Information o...
namninfo.se/an​ders-eka/1pDG
Dessvärre en f​ramgång för Pir​atpartiet | Fle​ischer Kompeten​sutveckling :::​ blogg
www.fleischer.​se/blogg/2009/0​6/25/dessvarre-​en-framgang-for​-piratpartiet/ Nofollow
media
blog
4 Apr 2015
63% Andreas Ekström
www.andreaseks​trom.se/page/10​3/
Håkan Fleische​r tar i
www.fleischer.​se/blogg/2010/1​2/05/just-last-​google-koden-av​-andreas-ekstro​m/
entertainment
blog
4 Apr 2015
4% Skrivet om en-till-en
www.skoldatate​ket.se/laestips​/456-skrivet-om​-en-till-en
http://www.fle​ischer.se/blogg​/page/7/#.U0MQt​V69WTg
www.fleischer.​se/blogg/page/7​/
education
blog
29 Mar 2015
34% Aktuellt | Gleerups
www.gleerups.s​e/aktuellt?sect​ion=Gästbloggar​e
www.fleischer.​se
www.fleischer.​se/
business
standard
28 Mar 2015
4% Biblioteket IKT
biblioteket-ik​t.blogspot.com/
Unboxing video​ – Boken om stu​dieteknik
www.fleischer.​se/2015/03/25/u​nboxing-video-b​oken-om-studiet​eknik/
business
standard
27 Mar 2015
6% Emil Janssons Blogg - Part 12
www.emiljansso​n.se/page/12/
3 problem med ​SAMR-modellen
www.fleischer.​se/blogg/2013/0​8/26/3-problem-​med-samr-modell​en/
business
blog
26 Mar 2015

Showing 1-20 of 1,886 results 1 2 3 4 5 ... 46 47 48 ... 93 94 95 Next

“Backlink check: fleischer.se has 1,886 backlinks from 70 different sites.”Click to tweet
Tell your friends: